GitaGovindam Profile picture
Sep 10, 2018 6 tweets 2 min read Twitter logo Read on Twitter
#gitarthavisesha #FirstShadanga #Adhyaya2 #Tamil #SwamiDesikan

உடலம் அழிந்திடும் உள்ளுயிர் அழியாது எனைப் போல்
விடுமது பற்று விடாததடைத்த கிரிசைகளே
கடுக உனக்குயிர் காட்டு நினைவு அதனால் உளதாம்
விடு மயல் என்று விசயனைத் தேற்றினன் வித்தகனே
வித்தகன் - acharya sarvabhouma Sri Krishna, உடலம் - sharira, அழிந்திடும் - will be destroyed, ஒன்று - One, உள்ளுயிர் - jivatma inside that sharira, எனைப் போல் - Like Me (Krishna), அழியாது - won't be destroyed, பற்று - attachment, விடுமது - is to be shunned,
அடைந்த கிரிசைகளே - Karma as ordained by shastra, விடாதது - is not to be shunned, உனக்கு - for gaining Atma-svarupa jnana by doing karma-yoga, உயிர் - jivatma, காட்டு - cause of pratyaksha-phala, நினைவு - sthitha-prajna, அதனால் - by karma-yoga, கடுக - quickly, உளதாம் - begotten,
மயல் - ajnana, விடு - leave it, விசயனை - Arjuna, தேற்றினன் - clarified
This is Swami Desikan's gitartha-sangraha that summarizes 2nd adhyaya in one Tamil Shloka. Meaning as follows..

Krishna Clarifies to Arjuna. 'Sharira will destroyed. The jivatma inside it will remain eternal just like Me. Do your karma non-stop but leave the phala-s to Me..
Since you (Arjuna) have ajnana, you do your karma-anushtana (Waging War) to remove it completely. Leave the phala-s to Me. Performing such non-stop acts of Karma with no expectation of phala-s is known as Karma Yoga which leads to Jnana-Yoga. Only by Jnana-Yoga is Atma perceived'

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with GitaGovindam

GitaGovindam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GitaGovindam

Sep 24, 2018
#gitarthavisesha #FirstShadanga #Adhyaya3 #Shloka1 #Shloka2

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।।
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्िचत्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ।।
jyāyasī cetkarmaṇaste matā buddhirjanārdana ।
tatkiṃ karmaṇi ghore māṃ niyojayasi keśava ।।

vyāmiśreṇeva vākyena buddhiṃ mohayasīva me।
tadekaṃ vada niśicatya yena śreyo'hamāpnuyām।।
Read 11 tweets
Sep 17, 2018
#gitarthavisesha #FirstShadanga #Adhyaya3 #Alavandhar #GitArthasamgraha

असक्त्या लोकरक्षायै गुनेष्वारोप्य कर्तुतां ।
सर्वेश्वरे वा न्यस्योक्ता तृतीय कर्मकार्यता ।।

asaktyā lokarakṣāyai guneṣvāropya kartutāṃ ।
sarveśvare vā nyasyoktā tṛtīya karmakāryatā ।।
असक्त्या - without desires on any other phala, except bhagavad-preeti, लोकरक्षायै - on the need for protecting the world, कर्तृतां - His all-creating powers, गुणेषु - in tri-guna of satya, rajas & tamas, आरोप्य​ - be directed, सर्वेश्वरे वा - Unto sarva-vastu-niyanta Narayana,
न्यस्य​ - with the aforetold creating powers, कर्मकार्यता - the importance of observing karma-s, तृतीये प्रोक्ता - is explained in 3rd adhyaya
Read 5 tweets
Sep 14, 2018
#gitarthavisesha #FirstShadanga #Adhyaya2 #Mahatmyam

There lived a brahmana by name Devasharma in the south. He lived an ideal life following his household duties (tretagni upasana, bhagavad aradhana, helping atithi etc..). He also performed many yajna-s with utmost shraddha
Even after leading an ideal life, his mind was at great unease. He was very disturbed & wanted a solution to it

He went to a nearby forest where tapasvi-s were meditating. He did all kind of sushrusha (service) to them & finally one managed to tell his problem to one of them
That rishi suggested him to meet a cow-herder by name Mitravan in a place called Punya near Godavari Banks.

Devasharma met him at a grazing land in Punya-nagari. His face was absolutely shining & radiating with great calm.
Read 16 tweets
Sep 7, 2018
#gitarthavisesha #FirstShadanga #Adhyaya2 #Shloka72

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।।

eṣā brāhmī sthitiḥ pārtha naināṃ prāpya vimuhyati ।
sthitvā'syāmantakāle'pi brahmanirvāṇamṛcchati ।।
एषा - that propounded mula-karana of, स्थितिः - rooted in karma-anushtana along with buddhi-yoga, ब्राह्मी - will beget Atmasakshatkara, एनां - this, प्राप्य - if attained, न विमुह्यति - there’s no moha about samsara,
अन्तकालेऽपि - at-least in dying years, अस्यां थित्वा - if this is observed, निर्वाणं - sukha-roopa, ब्रह्म - Atma, ऋच्छति - will be attained
Read 6 tweets
Sep 6, 2018
#gitarthavisesha #FirstShadanga #Adhyaya2 #Shloka71

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ।।

vihāya kāmānyaḥ sarvānpumāṃścarati niḥspṛhaḥ ।
nirmamo nirahaṃkāraḥ sa śāṃtimadhigacchati ।।
य​: - that, पुमान् - person, सर्वान् कामान् - All desires, विहाय - left, निःस्पृहः - without attachment, निर्मम: - without mamakara, निरहंकारः - without deha-abhimana (ego), चरति - lives, स​: - that person, अधिगच्छति - will obtain the phala (Atmasakshatkaram)
(V)
---
It is by nature desirable & hence 'shabdaadi..' matters are known as kama.

A person who leaves all desires, leaves mamakara, leaves ahankara that person alone will receive Atmasakshatkara & attain Bliss
Read 5 tweets
Sep 4, 2018
#gitarthavisesha #FirstShadanga #Adhyaya2 #Shloka70

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।।
āpūryamāṇamacalapratiṣṭhaṃ samudramāpaḥ praviśanti yadvat ।
tadvatkāmā yaṃ praviśanti sarve sa śāntimāpnoti na kāmakāmī ।।
आपूर्यमाणं - Naturally filled, अचलप्रतिष्ठं - Devoid of ups & downs, समुद्रम् - ocean, आप​: - other waters, यद्वत् प्रविशन्ति - how they enter,
तद्वत् - likewise, सर्वे कामा: - all desires, यं - in whom, प्रविशन्ति - enters,
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(