Bharathi Profile picture
Jul 31, 2018 18 tweets 8 min read Twitter logo Read on Twitter
ஸ்டெர்லைட் ஆலையை பற்றிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நேரம் வந்து விட்டது. ஆதாரங்கள் இங்கு... #STERLITE
ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் பணிபுரியும் ஊழியர் என்ற முறையில் உண்மையை உங்களுக்கு தெரிய படுத்தும் கடமையும் என்ககு உள்ளது. எங்கள் ஆலை உலக அளவில் மிக சிறந்த தொழில்நுட்பம் கொண்டு இயங்கும் ஆலை. #STERLITE
ஸ்டெர்லைட் ஆலை மேம்படுத்தப்பட வழிமுறைகளின் மூலம் தண்ணீரை மறுசுழற்சி செய்து தண்ணீரை முறுஉபயோகப்படுத்துகிறது. 2011 ஆம் ஆண்டு NEERI நடத்திய ஆய்வில் #sterlite யை கழிவு நீர் வெளியேற்றாத ஆலை (ZERO LIQUID DISCHARGE) என அங்கீகரித்துள்ளது .
தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தால் எப்போதும் மழை பொழிவு பாதிக்கப்படவில்லை.. #STERLITE
மழை அளவின் புள்ளி விவரங்கள்.
#STERLITE ஆலையின் தாமிரபரணி ஆற்றின் நீர் நுகர்வு நமது நாட்டின் முதுகெலும்பான விவசாயத்தை பாதிக்கவில்லை. ஆதாரம் இங்கு..
கந்தக டை ஆக்ஸைடு வெளியேற்றம் ... உண்மை என்ன? #STERLITE
#STERLITE - தமிழர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை
#STERLITE எந்த ஒரு ஆபத்தான கழிவுகளையும் (Arsenic) வெளியிடவில்லை
#STERLITE : - புற்று நோய்க்கு காரணம் இல்லை
#STERLITE தகுந்த அனுமதியுடன் 20 வருடங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது
#STERLITE விரிவாக்கப்பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தில் குளறுபடிகள் ஏதும் இல்லை. இது SIPCOT பகுதி - II வளாகத்திலேயே அமைந்துள்ளது
#STERLITE ரூ . 100 கோடி வைப்பு தொகையாக மாவட்ட ஆட்சியாளரிடம் செலுத்தப்பட்டதன் பின்னணி
#STERLITE ஜிப்சம் கிடங்கு : ஜிப்சத்தில் இருந்து வடி தண்ணீர் மறுசுழற்சி முறையில் பாஸ்போரிக் அமில ஆலையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது நிலத்தடி நீரை மாசுப்படுத்தவில்லை
#STERLITE புகைபோக்கியின் உயரம்– வரையறுக்கப்பட்ட விதிமுறையின் படியே புகைப்போக்கியின் உயரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
#STERLITE வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின் படியே பசுமை வளையத்தை உருவாக்கியுள்ளது . நிறுவனம் ஏற்படுத்தியுள்ள பசுமை வளையம் : 43 Ha in 2012 - அது NEERI யால் சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளது
#STERLITE ஸ்டெர்லைட் தாமிரத் தாதுவை துறைமுகத்தில் இறக்கி திறந்த வெளியில் சேமித்து வைப்பதில்லை
கட்டுமானப்பணியின் போதே #STERLITE ஆலை மகாராஷ்டிராவில் நிறுத்தப்படத்தின் பின்னணி
#STERLITE ஆலையின் இயக்கம் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது
இதை தான் வள்ளுவர் குறளில் " எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு" என்று கூறியுள்ளார்.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bharathi

Bharathi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(