AVS Profile picture
Aug 5, 2018 9 tweets 4 min read Twitter logo Read on Twitter
1. സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ട് #CRF
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളുടെ വികസനം അതിവേഗം ആണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്, സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ട് #CRF ആയിരുന്നു പുരോഗതിയുടെ ഉറവിടം. ദേശീയ ഹൈവേ വികസന പദ്ധതികളും പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമ സഡക് യോജനയും സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നു #TransformingIndia @nitin_gadkari
2. പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ അഡീഷണൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് #Petrol #Kerala @dpradhanbjp

2013-14 19263 കോടി

2014-15 26108 കോടി

2015-16 69809 കോടി

2016-17 80800 കോടി

2017-18 85600 കോടി
3. 2000-ലെ CRF ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധിതികൾക്കാണ് ഫണ്ട് വിനയോഗിക്കുന്നതു. ദേശീയപാതകളുടെ വികസനത്തിനും പരിപാലനത്തിനും ആണ് മുൻഗണന

സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാന റോഡുകൾക്കും, അന്തർ സംസ്ഥാന റോഡുകൾക്കും #ISC, വാണിജ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള റോഡുകൾക്കും #EI സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.
4. 2017 ൽ പാർലമെന്റിൽ CRF ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തു. അതോടെ ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി CRF-ന്റെ 2.5 ശതമാനം ഫണ്ട് മാറ്റിയവെയ്ക്കാനും ധാരണയായി. ദേശീയ ജലപാതകളായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജലപാതകൾക്കാണ് ഫണ്ട്.
2016 ജലപാത ആക്ട് പ്രകാരം 111 ജലപാതകൾക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്
5. കേരളത്തിന് ലഭിച്ചതിന്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ @CMOKerala @MBRajeshCPM @NishaPurushoth2 @vinuvjohn
a. ദേശിയ പാത വികസനത്തിന് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചതും ചിലവായതും
2014-15 67.18 - 67.18 കോടി
2015-16 132.24 -137.65 കോടി
2016-17 259.89 -237.80 കോടി
6. b. ദേശിയ പാത പരിപാലനത്തിന് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചതും ചിലവായതും

2014-15 152.50 -149.30 കോടി
2015-16 71.72 -69.38 കോടി
2016-17 115.46 -91.18 കോടി
7. c. സംസ്ഥാന റോഡുകൾക്കു CRF സ്കീം വഴി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചതും ചിലവായതും

2014-15 53.65 -59.88 കോടി
2015-16 148.86 -54.60 കോടി
2016-17 59.88 -158.49 കോടി
2017-18 132.69 -132.69 കോടി
8. d. അന്തർസംസ്ഥാന വാണിജ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള (EI&ISC) റോഡുകൾക്കു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചതും ചിലവായതും

2014-15 0.00 20.56 കോടി
2015-16 0.00 0.00 കോടി
2016-17 0.66 0.66 കോടി
9. കേരളത്തിന് സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം 2014-17 വരെ അനുവദിച്ചത് , 1062 കോടി ചിലവായതു 1042 കോടി

2017-18 ലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വഴിയേ, ഇപ്പോൾ CRF സ്കീം വഴി സംസ്ഥാന റോഡുകൾക്കു അനുവദിച്ച തുക മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടൊള്ളു അത് 132.69 കോടി രൂപയാണ്

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with AVS

AVS Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @avs_IND

Sep 16, 2018
1. കണക്കുകള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് തോമസ് ഐസക്ക് കള്ളത്തരം പൊളിച്ചടുക്കിയത്. വീഡിയോ കാണാം.👇#FuelPrice

Thank you sir @drthomasisaac 👍

kairalinewsonline.com/2018/09/11/200…
2. ആദ്യം തന്നെ പൊളിച്ചടുക്കിയത് കേന്ദ്രസർക്കാർ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടിയതാണ്.

2011-12 FY പെട്രോളിന്റെ എക്‌സൈസ് നികുതി 14.78 രൂപ,
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 105 USD
രൂപ 50-55/USD
ഡീസൽ 2.06 , അണ്ടർ റിക്കവറി ₹13.06 (ഖജനാവിന് നഷ്ടം)

2011-17 ഇൻഫ്‌ളേഷൻ നോക്കിയാൽ 20 നു മുകളി വരും നികുതി
3. അണ്ടർ റിക്കവറി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനു മുകളിൽ വന്നതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ലോകബാങ്കിനെ വരെ ഉപദേശിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് മനസിലായി കാണുമല്ലോല്ലേ. 2012-13 കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ സബ്സിഡി വിഹിതം 1 ലക്ഷം കോടി.
ഇതും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് സർ ☹️
Read 15 tweets
Sep 10, 2018
1. ഇന്നത്തെ @manoramanews കൌണ്ടർ പോയിന്റ് കണ്ടു സത്യം പറഞ്ഞാൽ @shaniprijijose1 ഒക്കെ അജ്ഞതയുടെ അങ്ങേയറ്റം ആയതുകൊണ്ടാണോന്നറിയില്ല. കമ്മി ഫ്രോഡ് @MBRajeshCPM എന്ന റാസ്കൽ പറയണത് അപ്പാടെ സത്യം എന്ന പോലെ ജനങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് വഞ്ചനയാണ്
CC: @vinuvjohn
2. ആദ്യം തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞ കള്ളം 16 രൂപയാണ് സംസ്ഥാനസർക്കാർ വാറ്റ് നികുതിയായി ഈടാക്കുന്നതെന്നു. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ നിങ്ങടെ മനോരമ പാത്രത്തിൽ വന്ന വിൽപ്പന നികുതിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പരിശോധിച്ചാൽ മനസിലാകും 20 രൂപയുടെ മുകളിലാണ് ഈടാക്കുന്നതെന്നു

ഇന്നത്തെ വിലയും ഉണ്ട് 10th Aug @reporter_tv
3. ആ അന്തംകമ്മി @MBRajeshCPM ന്റെ IT സെൽ വാട്സ്ആപ് ചെയ്തുത് ഡൽഹിയിലെ വില്പന നികുതിയുടെ പഴയ കണക്കാണ് എന്നെ ഒള്ളു. അതെടുത്തു മാന്യനെ പോലെ അവൻ വിളമ്പി. നിങ്ങൾ CITU മാധ്യമ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നതും പറയിപ്പിക്കുന്നതും.ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ പച്ചയോടെ വിഴുങ്ങുമെന്നു വിചാരിച്ചെങ്കിൽ തെറ്റി. 🖕🖕
Read 8 tweets
Sep 10, 2018
1. ഓയിൽ ബോണ്ട്:

യുപിഎ ഗവൺമെന്റിന് കാലഘട്ടത്തിൽ 2004 മുതൽ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന വില നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയിരുന്നു. അതിൽ പെട്രോളിന്റെ നിയന്ത്രണം ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തത് 2010-ൽ. @abhilashmohanan @parvathy_sujaya @NishaPurushoth2
2. അതെ കാലയളവിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നതും അതുപോലെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതിനാലും സർക്കാരുകൾ സബ്സിഡി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പ്ലാനിംഗ് യാതൊന്നും ഇല്ലാതെ. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന ഭീമമായ നഷ്ടത്തിന്റെ പരിഹാരമായി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കേന്ദ്ര സർക്കാരും, @vinuvjohn
3. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഒഎൻജിസിയും ഗെയിലും കൂടി വഹിച്ചു ബാക്കി വരുന്നത് ഒഎംസിയും വഹിക്കാൻ ധാരണയായി. അത് സർക്കാർ ക്യാഷ് കൊടുത്തും സ്പെഷ്യൽ ബോണ്ടുകൾ കൊടുത്തും ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്. 2008-09 വരെ സർക്കാർ ഒഎംസിസികൾക്കു ഓയിൽ ബോൻഡുകൾ ആണ് നൽകിയത് .
Read 11 tweets
Aug 24, 2018
1. നിങ്ങൾ അതിരു വിടുന്നു അന്തംകമ്മി സുഹൃത്തുക്കളെ രാഷ്ട്രീയമാവാം പക്ഷെ വർഗീയമാകരുതു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്നു വ്യക്തത വന്നു തുടങ്ങി. ജനം സത്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ അംഹിപ്രയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ 👉🏾👉🏾 #കേരളംഭാരതത്തോടൊപ്പം
2. പരസ്യം- അത് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കു എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ വെയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ. #കേരളംഭാരതത്തോടൊപ്പം
3. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2 വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാത്രം 40 കോടിയോളം രൂപയാണ് ചിലവഴിച്ചത് അതെല്ലാം പദ്ധിതികളും, അതിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതും മറ്റുമായ വിശദംശങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇത് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. #കേരളംഭാരതത്തോടൊപ്പം
Read 12 tweets
Aug 18, 2018
1. The Prime Minister visited Kerala to review the situation arising out of floods in the State. After a review meeting, he made an aerial assessment of the damages caused due to floods in some of the affected areas of the State, as permitted by weather conditions. #KeralaFlood
2. The Prime Minister reviewed the flood situation during a meeting with @CMOKerala and officials of the State Government.
After the review, the PM announced a financial assistance of Rs 500 crore to the State. He also assured relief materials including foodgrains, and medicines
3. PM also announced ex-gratia of @ Rs. 2 lakh per person to the next kin of the deceased and @ Rs. 50,000 to those seriously injured from PM’s National Relief Funds (PMNRF)
The directions have also been issued for early clearance of claims under FasalBimaYojna to agriculturists
Read 9 tweets
Aug 17, 2018
1. Post by @shyam_gopal

വടശ്ശേരിക്കര, റാന്നി, ആറന്മുള, ചെങ്ങന്നൂർ, അപ്പർ കുട്ടനാട്, കുട്ടനാട്.. പമ്പയൊഴുകുന്ന വഴി ഇതാണ്. ആ നാടിനെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഇതേ ക്രമത്തിലാണ് പമ്പയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം സംഭവിക്കുന്നതും. #CallArmySaveKerala #KeralaFloods #KeralaSOS #Kuttanad
2. മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് റാന്നിയിൽ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നപ്പോൾ താഴേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുന്ന വിപത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന ആയിരുന്നു. ആ സൂചന കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ താഴേക്ക് കുട്ടനാട് വരെ ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത് നടന്നില്ല.
3. ഇന്ന്, മൂന്നര ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പതിനായിരങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ രക്ഷക്കായി കേഴുന്ന അവസ്ഥ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്ര വലിയ പരാജയം ആയിരുന്നു എന്നതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ്.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(