Katinka Slump Profile picture
May 10, 2018 32 tweets 16 min read Twitter logo Read on Twitter
Geachte Kamercie onderwijs, deze vragen stelt u echt aan de verkeerde. De ambtenaren en de minister tasten nog steeds in het duister. Vraag het de ouders! rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
In de eerste plaats begrijpt de minister het niet. Een kind dat niet op een school tot leren kan komen wil ook voltijds en zeker geen vermindering onderwijstijd!
In de tweede plaats is dit discriminerend. Zieke kinderen hebben altijd recht op afstandsonderwijs! Dat geldt niet voor kinderen die te overprikkeld of te slim zijn voor een klas. Zij krijgen alleen afstandsonderwijs als zij naar de klas teruggaan waar ze ten onder zijn gegaan!
We mogen niet meer slaan òp school maar we slaan ze er gewoon in!
Ouders die hun kind uit angst naar school sturen waar het kind vastloopt!
Welke oplossingen heeft jeugdhulp? Wat kan een leerplichtambtenaar? Zij hebben geen passend onderwijs maar enkel dwang en drang!
En dan die doorzettingsmacht "beleggen"... Wat belegt u waar? Geeft u samenwerkingsverbanden meer macht terwijl hun bestuur, de schoolbesturen tekort schieten in een dekkend aanbod passend onderwijs?
Is het niet de overheid die hier doorzettingsmacht heeft om schoolbesturen te dwingen om hun zorgplicht ten opzichte van ieder kind na te leven!
Noch van interventieteam, noch van @onderwijsinsp is mij van één sanctie gebleken terwijl u weet van het falen van scholen!
Waarom lees ik in uw antwoorden alleen iets over extra kosten van thuiszitters? U weet net als ik dat u aan thuiszitters verdient! Niet ingeschreven leerlingen, vrijstelling 5aLpw en absoluut verzuim, leveren u al decennia lang winst, zo'n 100 milj per jaar bespaarde uitgaven!
Dit antwoord is onwaar! Opgelet Tweede Kamer, hier wordt u onjuist geïnformeerd! De wet is zo ingericht dat een leerplichtige leerling door een school pas kan worden uitgeschreven na ontvangst van een nieuwe inschrijving elders! @Paul_van_Meenen @Lisawesterveld @michelrog
Ouders kunnen een leerling niet uitschrijven, scholen doen dat! Schoolbesturen mogen dat slechts doen na bewijs inschrijving elders, na startkwalificatie/diploma, na verwijderingsbesluit schoolbestuur! Zie mijn eerdere vragen hierover vosabb.nl/inspectie-hoef…
Absoluut verzuim ontstaat doordat scholen leerlingen die op school staan ingeschreven, maar niet naar school gaan omdat de school 'handelingsverlegen' is, op last van de accountant uitschrijven om misbruik van bekostiging te voorkomen.
Ouders weten vaak niet dat hun kind door de school is uitgeschreven en ouders weten dan ook niet dat zij in overtreding zijn van de Leerplichtwet wegens absoluut verzuim. Dit is niet alleen de gang van zaken in funderend onderwijs, ook in mbo.
Jammer dat de minister hier nalaat om de percentages te vermelden! Luxe verzuim is veelal niet meer dan 4%. Het gaat nagenoeg altijd om signaalverzuim; (bijna) uitval....
De belangrijkste oorzaak wordt hier niet genoemd! Ontbreken van dekkend aanbod van passend (inclusief) onderwijs! Te weinig gevarieerd aanbod bij verschillen in onderwijsbehoefte; hoogbegaafd, jongen, disharmonisch profiel. Gebrek aan deskundigheid bij docenten bij ondersteuning.
Triest is dat dit antwoord van onze minister, ook de minister van kinderen en ouders, bevestigd wat ouders ervaren. Het ligt altijd aan het kind en ouders en niet aan de school! #framing
Het bestuur van Stichting Keurmerk Thuisonderwijs praat u graag bij over haar bevindingen, waaronder huisbezoeken, bij het verlenen van meer dan 55 certificaten stichtingkeurmerkthuisonderwijs.nl/over-het-keurm… @Lisawesterveld @Paul_van_Meenen @michelrog
Helaas vermeldt de minister niet de kosten van de onderwijsconsulenten... Ook niet dat hun inzet in beginsel is beperkt tot 15 uur en dat dit aantal uren te vaak te weinig is om een oplossing te bewerkstelligen, dus dat kind na bemoeienis consulent nog steeds thuis zit.
Hier informeert de minister de Tweede Kamer onvolledig door artikel 27 Leerplichtwet niet te noemen: de boete voor scholen bij onjuiste informatie zoals onrechtmatige uitschrijvingen van leerlingen en relatief verzuim door tekortschieten school. 27Lpw wordt niet gehandhaafd!
En dan te weten dat ik met eigen oren ministers heb horen toezeggen dat een nulmeting van het aantal thuiszitters bij invoering passend onderwijs op 1/8/14 de toetssteen zou zijn bij de evaluatie van de wet.... Zie onder, 2021!
Ook dit is onwaar. Enkele weken geleden samen met @FleurTerpstra meer dan 50 onoplosbare problemen wegens gebrek aan passend onderwijs voorgelegd aan @marcdullaert van het Thuiszitterspact
Diverse dossiers lopen zowel bij @MinOCW als bij @MinVWS Gedragswerk mag zich ook niet langer richten op individuele casuïstiek, interventieteam OCW/VWS opgeheven en vragen ouders naar Team Burgerzaken OCW die antwoorden niet heeft! @Lisawesterveld @Paul_van_Meenen @michelrog
Ik kan brieven overleggen van @onderwijsinsp en @MinOCW waarin de ambtenaren ouders aanzetten tot aanvraag 5aLpw omdat leerbaar kind niet kan voldoen aan onderwijstijd in de klas. @Lisawesterveld @Paul_van_Meenen @michelrog
Wordt vervolgd, even pauze!
Vervolg draadje antwoorden Kamervragen Cie OCW over thuiszitters!
Ik deel het vertrouwen van minister niet, in 2011 was al bekend bij @minocw dat vrijstellingen 5aLpw explosief toenamen. Zonder beleidswijziging gaat dat proces door. #vluchtheuvel!
Bovendien stijgt het aantal zieke leerlingen nu de voormalig staatssecretaris @SanderDekker heeft aangedrongen op ziekmelding van leerbare maar schoolongeschikte leerlingen. Die worden niet gemeld bij DUO en zijn onzichtbaar in cijfers thuiszitters.
Hier in Noord Holland ontbreekt een dekkend aanbod passend onderwijs concludeerde de @Kinderombudsman en er liggen miljoenen op de plank, geld van passend onderwijs. Wat adviseert u de ouders hier? @arieslob
Graag het achterliggende onderzoek @MinOCW Wie, wat en waar(heidsvinding).....
Graag vervolgvragen over de inzet van multi disciplinair overleg in het onderwijs, het zgn. MDO! Geldverslindende processen waar hulpverleners een goede boterham verdienen maar kind vaak met badwater wordt weggegooid. 15 man rond de tafel!
Het is @MinOCW en @minvsw uit diverse dossiers bekend dat thuiszitters vaak op nieuw uitvallen bij wisselingen van school omdat een passende doorlopende leerlingen ontbreekt! Dit is kul.
Het speciaal onderwijs, clusters 2,3,4, is al jaren afvoerputje regulier. Gezien het feit dat SO geen licentie heeft voor voortgezet onderwijs is aanbod schaars, geen vakdocenten en vmbo staatsexamen is basis. Bij plaatsing in SO van slim kind opnieuw uitval!
Het is een schande dat minister @arieslob @ivanengelshoven de aanvankelijke uitnodiging van ouders van thuiszitters op Twitter, daarna hebben ingetrokken. Het is een schande dat ouders na vertrek @marcdullaert weer aan hun lot worden overgelaten.
Dit was het voor nu, op naar de volgende "voortgangs" rapportage begin juni a.s. De 11e alweer?
Vol verwachting klopt ons hart!
Sorry, zie nu wat ernstige spelfouten... Het was vroeg...

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Katinka Slump

Katinka Slump Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(