بابک ِ وزیر Profile picture
#جاویدشاه را آرایه گفتارتان سازید.
Jul 10, 2018 12 tweets 11 min read
1- در این #رشتو توضیح میدهم #مسیح_علینژاد چگونه جریان براندازی را در بزنگاه های تاریخی آن منحرف میکند و چه باندی از اصلاحطلبان با او همکاری دارد. از شکیباییتان در خواندن هر 12 توییت، صمیمانه سپاسگزارم. ⬇️ 2- اوج اعتراضات خرمشهر و برازجان.مردم اصل نظام را نشانه گرفته اند.درگیری مسلحانه! اعتصابات هرروز گسترده تر میشود.ناگهان #مسیح_علینژاد دوخبر پخش میکند: دستگیری دختری بنام #مائده بخاطر رقص و ویدیویی از #شاپرک_شجری‌_زاده که شاپرک با گریه میگوید 20 سال زندان برایم بریده اند. ⬇️
Jun 24, 2018 49 tweets 36 min read
"RIGHT NOW"
June 24, 2018
Tehran, Iran
Protests against the regime of mullahs!
Iranians ask shopkeepers to close their shop and join the protesters.
They chant" "Close your shop"
#IranProtests "RIGHT NOW"
June 24, 2018
Tehran, Iran
Protests against the regime of mullahs!
Iranians chant:
"Let the Syria go, Think of us"
" We cannot afford to buy one dollar for 100,000 Rials"
"Enough is enough! We can't tolerate this anymore!"
#IranProtests